Услуги

Българската асоциация за оценка на политиките предлага следните услуги: 

 • Изследвания и оценки на политики свързани с вътрешен ред и правосъдие, енергийната политика, социални политики и др.;
 • Изследвания за институционални клиенти като правителства, Европейската комисия, Световната банка, Програмата за развитие на ООН, УНИЦЕФ и др.;
 • Изследвания в областта на икономиката, статистиката, правото, социологията, здравеопазването, образованието и др.;
 • Социални проучвания;
 • Маркетингови и пазарни проучвания за бизнеса;
 • Оценки на ефективност на технологически и информационни системи;
 • Технически анализи;
 • Предпечатна подготовка и публикации на оценките на политика;
 • Подготовка на материали за обучения в сферата на изследванията, както и материали свързани с резултати и данни от направени проучвания и анализи;
 • Пазарни и икономически анализи на международни корпорации;
 • Секторна експертиза на различни отрасли;
 • Консултантски услуги;
 • Консултации и доклади по оценка на планирани, текущи и проведени политики и мерки;
 • Консултации за определяне на приоритети и развитие на институционален капацитет;
 • Организиране на консултации и обучения на целеви групи и социални сегменти;
 • Методологически изследвания: прогнозни модели (foresight), анализ на разходите и ползите, институционален ефект (institutional impact);
 • Интервюта, анкети, включени наблюдения и фокус групи за събиране на първични данни;
 • Анализ на вторични данни: преглед на литература, мета-оценки и синтез на данни;
 • Консултации за управленски методи, определяне на индикатори и поставяне на цели и стандарти;
 • Сравнителен анализ на политики (на исторически и териториален принцип);
 • Развитие на капацитет за оценка на политики – моделиране и мониторинг на оценяване; обучение на оценяващи.